Asiakasrekisteriseloste – Pelvi Oy

1. Rekisterinpitäjä

Pelvi Oy
Y-tunnus: 2725605-7
Puustellintie 34
72400 PIELAVESI

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Mikkonen
puh. 040 775 8833
jukka.mikkonen@nullpelvi.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisterin tarkoitus on Pelvi Oy:n tuottamien palveluiden käyttäjiä koskevien tietojen kerääminen, käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään tiedot henkilöistä ja yrityksistä/yhteisöistä, jotka ovat käyttäneet Pelvi Oy:n palveluita tai pyytäneet niistä tietoa. Rekisteri voi pitää sisällään asiakkaiden ja asiakasyritysten henkilöiden henkilö- ja yhteystietoja, joita ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot. Tiedot on kerätty henkilöiltä tai yrityksiltä itseltään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöiltä itseltään.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa laskutusta, perintää sekä henkilötietojen tarkistusta varten näistä toiminnoista Pelvi Oy:n nimissä huolehtiville yrityksille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna tietosuojavastaavalle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pelvi Oy
Asiakasrekisteriin liittyvät pyynnöt / Jukka Mikkonen
Puustellintie 34
72400 Pielavesi
jukka.mikkonen@nullpelvi.fi

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13. Informointiselosteen hyväksyntä

Informointiseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.11.2021.