Markkinointirekisteriseloste – Pelvi Oy

1. Rekisterinpitäjä

Pelvi Oy
Y-tunnus: 2725605-7
Puustellintie 34
72400 PIELAVESI

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Mikkonen
puh. 040 775 8833
jukka.mikkonen@nullpelvi.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.

Käytämme henkilötietoja-, kuvia ja -videoita yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti:

 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Markkinointiviestintään ja palvelu-/tuotesuosituksiin
 • Asiakaspalvelun ja Pelvi Oy:n palveluihin liittyvien yhteydenottokanavien ja mahdollisten verkkokauppojen kehittämiseen
 • Taikka muihin näihin rinnastettaviin toimiin

Asiakaskuvia käytämme markkinointiviestinnässä vain kuvausluvan saatuamme. Julkisilla paikoilla ja rakennuskohteissa noudatamme perustuslaillista sananvapautta kuvien ottamisesta ja jakamisesta julkisella paikalla, huomioiden asiakkaidemme erityistoiveet.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoja ja kuvia voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle, kuten mainostoimistokumppanille. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän itse antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
 • Mahdollinen muu sijaintitieto, kuten asiakkaan käyttämä Pelvi Oy:n toimipiste tai asiakkaan sijaintitieto osallistuessaan Pelvi Oy:n järjestämään tapahtumaan

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut, sivuston arvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi mahdollisten Pelvi Oy:n verkkosivustoon linkitettyjen verkkokauppojen kautta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille rekisterinpitäjän kumppaneille. Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos rekisteröity pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

8. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti postitse tai sähköpostitse, allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle alla olevaan osoitteeseen, ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Pelvi Oy
Markkinointirekisteriin liittyvät pyynnöt / Jukka Mikkonen
Puustellintie 34
72400 Pielavesi
jukka.mikkonen@nullpelvi.fi

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13. Informointiselosteen hyväksyntä

Informointiseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.11.2021.

14. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä, ns. havainnoitua tietoa mm. kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Pelvi Oy:n mainoksia voidaan kohdentaa kolmansien osapuolten, kuten Facebookin, LinkedInin, Googlen ja muiden vastaavien sosiaalisen median palvelun tarjoajien palveluissa sillä perusteella, että käyttäjä on vieraillut palvelussamme.

Palveluissamme voi olla mahdollisuus chat-asiakaspalveluun. Näiden palveluiden toimittajat voivat tallettaa yhteydenoton perusteella henkilötietoja omien ehtojensa mukaisesti.

Sivustollamme voidaan käyttää jakotoiminnallisuuksia erilaisiin sosiaalisen median palveluihin. Nämä palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja jakamisista omien ehtojensa mukaisesti.